Concentrar la reducció de jornada a les guàrdies ja és possible gràcies a una sentencia guanyada per MC

Sol·licitar la reducció de jornada per cura de menors de 12 anys o de persones amb diversitat funcional que no realitzin cap activitat retribuïda i demanar que l’ajust horari recaigui exclusivament sobre la jornada complementària d’atenció continuada (guàrdies) és possible a partir d’ara gràcies a una sentència guanyada pels serveis jurídics de Metges de Catalunya (MC). Les advocades del sindicat han aconseguit que una metgessa, a la qual havien denegat la possibilitat de concentrar la reducció horària a la jornada de guàrdies, mantenint la seva jornada ordinària habitual, pugui finalment realitzar l’ajust tal com ella ho havia demanat. Així ho ha estimat un jutjat social de primera instància, que, a més, ha condemnat l’empresa demandada a abonar una indemnització a la metgessa pels danys i perjudicis ocasionats per la vulneració d’un dret fonamental com és la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

A la sentència, la magistrada ha confirmat que la demandant pot escollir com vol que l’afecti la reducció de temps de treball sol·licitada, emparant-se en l’Estatut dels Treballadors, en el conveni col·lectiu d’aplicació i en la jurisprudència del Tribunal Suprem. En aquest sentit, ha expressat que la jornada anual del personal facultatiu inclou tant la jornada ordinària com la complementària, que és obligatòria, i, en conseqüència, els professionals poden  sol·licitar que la reducció horària s’apliqui de manera proporcional a les dues jornades o només a una de les dues.

En cas contrari, tal com ha dictaminat el Suprem, si la reducció només s’aplica sobre la jornada ordinària, no s’estaria incloent la totalitat del temps de treball del personal mèdic, que conté també les guàrdies, i, sobretot, no s’estaria protegint l’interès superior del menor o de la persona que requereix la cura.  Així mateix, es podria donar una situació de discriminació directa o indirecta en el principi d’igualtat, atès que majoritàriament són les dones les que demanen les jornades reduïdes.

Encara que la sentència no és ferma i la part demandada pot presentar un recurs davant la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, MC mostra la seva satisfacció perquè la resolució judicial reconeix el dret a la conciliació del personal facultatiu sobre tota la seva dedicació professional i garanteix la possibilitat de determinar com gaudir d’aquest dret, posant per davant les necessitats de las persones a càrrec dels seus tutors legals.  

El Consell Interterritorial de Salut presenta un nou protocol d’actuació mèdica davant casos de violència sexual