MC reclama als centres sanitaris l’abonament del complement de maternitat establert al conveni col·lectiu de la XHUP


Metges de Catalunya (MC) ha detectat que alguns centres sanitaris de la xarxa sanitària concertada (XHUP) no abonen amb regularitat el complement retributiu que estableix el conveni col·lectiu perquè durant la baixa de maternitat es percebi el salari íntegre corresponent a la jornada ordinària.

L’article 56 del VII Conveni col·lectiu de treball dels hospitals de la XHUP i dels centres d’atenció primària concertats estableix que en el supòsit de permís per maternitat o part previst a l'article 48.4 de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, les empreses garantiran als seus treballadors el complement necessari perquè, sumat a la prestació reglamentària de la Seguretat Social, percebin la totalitat de la seva retribució ordinària.

L’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) fixa per als metges una prestació per maternitat màxima de 3.262,40 euros bruts durant l’any 2012. Al tractar-se d’un import que se situa per sota de la retribució de l’àmplia majoria de facultatius, l’empresa està obligada a complementar aquesta prestació.

Entre els centres sanitaris que MC ha detectat irregularitats en el pagament del complement de maternitat es troben l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, l’Hospital de Palamós, el Consorci Sanitari de Terrassa i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 

Per recordar als metges que tenen dret a reclamar aquest complement, el sindicat informarà a tots els seus afiliats sobre l’obligatorietat de l’empresa d’abonar la diferència entre la prestació i el salari ordinari durant la baixa de maternitat.

De la mateixa manera, MC enviarà un requeriment a totes les gerències dels centres sanitaris instant-les a abonar de forma regular el complement de maternitat. A més, l’organització demanarà als centres el llistat de metges que han gaudit durant l’últim any d’una situació de permís per maternitat i el detall de les quantitats complementades per l’empresa.

En aquest sentit, MC revisarà els casos en què s’ha deixat d’abonar el complement de maternitat i exigirà que es regularitzi en la següent nòmina a percebre pel treballador.

MC s’adhereix a la convocatòria de vaga feminista
Especial 8-M 2018