MC visibilitza el seu compromís contra la discriminació de gènere i crea una guia per a la negociació i elaboració dels plans d’igualtat


Metges de Catalunya (MC) i el Col·lectiu d’Assessorament i Defensa Jurídica AiDE han elaborat un manual sobre plans d’igualtat, adreçat a les delegades i els delegats del sindicat, perquè serveixi de guia per incorporar transversalment la perspectiva de gènere als centres de salut amb l’objectiu d’eliminar les discriminacions, les desigualtats i les escletxes entre dones i homes en el treball.

Amb aquest instrument, el sindicat palesa, una vegada més, el seu compromís amb la no-discriminació de gènere i facilita als seus representants pautes i orientacions per a la negociació i elaboració d’un pla d’igualtat en les seves empreses sanitàries.

El document defineix què són els plans d’igualtat i detalla quina és la normativa d’aplicació, així com quines organitzacions empresarials estan obligades a negociar, amb la representació de les persones treballadores, mesures per promoure la igualtat efectiva entre dones i homes, i eliminar les discriminacions que puguin existir en la seva estructuració.

A més, concreta qui ha d’elaborar aquests plans, els passos a seguir (comissió negociadora, diagnosi, elaboració, registre, implantació, seguiment, avaluació i revisió), la vigència i les actuacions que pot dur a terme la part social en cas d’incompliment dels compromisos adquirits.  

A banda d’això, explica l’eina de l’auditoria retributiva que té per objecte obtenir la informació necessària per comprovar si el sistema retributiu de l’empresa compleix amb l’aplicació efectiva del principi d’igualtat entre dones i homes en l’àmbit salarial.  

MC té previst posar en marxa l’any que ve un curs de formació continuada sobre com incorporar mesures d’igualtat i com elaborar un pla d’igualtat en el marc de les organitzacions sanitàries.

Pilar Babi: "La violència contra les dones és encara una qüestió de dones"